Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Tidy Online, gevestigd op Zaaijerplein 133 te Leiden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Tidy Online, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Tidy Online verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 8 september 2016.

Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 
 2. Onderhoud van een website: het door Tidy Online inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever. 
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Tidy Online een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met Tidy Online verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Tidy Online en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. 
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Tidy Online opgenomen wordt. 

Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door Tidy Online zijn geheel vrijblijvend. 
 2. Offertes en prijsopgave door Tidy Online blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Tidy Online. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. 
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Tidy Online zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst (bijvoorbeeld via email) zijn aanvaard door beide partijen. 
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tidy Online niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Tidy Online zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tidy Online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tidy Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tidy Online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tidy Online zijn verstrekt, heeft Tidy Online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 4. Tidy Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tidy Online is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tidy Online kenbaar behoorde te zijn. 
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Tidy Online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk (of per email) heeft goedgekeurd. 
 6. Indien door Tidy Online of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 7. Opdrachtgever vrijwaart Tidy Online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 
 8. Uitstel van werkzaamheden, gericht op het volledig laten functioneren van de website, of onderdelen hiervan, heeft geen invloed op het moment van facturatie. Annulering door opdrachtgever op werkzaamheden welke door Tidy Online wel al in gang zijn gezet worden volgens de gebruikelijke vergoeding van €65,- per uur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door Tidy Online voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website. 
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Tidy Online en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Tidy Online kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Tidy Online gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Tidy Online heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 

Levering en levertijd

 1. Tidy Online gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Tidy Online eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Tidy Online. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Tidy Online ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Tidy Online over tot het voltooien van de volledige website.
 3. Mocht Tidy Online onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Tidy Online alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Tidy Online een termijn van minimaal 15 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen. 

Overmacht

 1. Tidy Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Tidy Online als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Tidy Online alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Tidy Online geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Tidy Online tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 

Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Tidy Online minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden. 

Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Tidy Online is de opdrachtgever betaling verplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Tidy Online het verschuldigde bedrag volledig te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
  1b. Uitstel door opdrachtgever van werkzaamheden, gericht op het volledig laten functioneren van de website, of onderdelen hiervan, heeft geen invloed op het moment van facturatie. Annulering door opdrachtgever op werkzaamheden welke door Tidy Online wel al in gang zijn gezet worden volgens de gebruikelijke vergoeding van €65,- per uur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. In sommige gevallen houdt Tidy Online zich het recht voor voorafgaand aan de bouw 30% van het geoffreerde te factureren, de opdrachtgever heeft daarop 15 dagen de tijd om dit bedrag te voldoen voordat er gestart wordt met de werkzaamheden.
 3. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Tidy Online aan de opdrachtgever elk jaar een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 15 dagen na het verzenden van de factuur door Tidy Online het verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. In genoemde gevallen behoudt Tidy Online zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk op te schorten of te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (15 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 15 dagen na het versturen van de herinnering en 10 dagen na het versturen van de aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Tidy Online over het openstaande bedrag.
 6. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Tidy Online eerst een herinnering en daarna een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen het totaal van 40 dagen na facturatie nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente van €50,- per 14 dagen plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 7. Wanneer de opdrachtgever binnen het totaal van 40 dagen na facturatie nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, draagt Tidy Online de incasso over aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Wanneer er sprake is van verzuim bij betaling van de geleverde werkzaamheden die Tidy Online heeft verricht. Heeft Tidy Online het recht om het gefactureerde bedrag automatisch te incasseren van de bankrekening van de opdrachtgever.
 9. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering Tidy Online hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 15 dagen na verzending voldaan moet worden.
 10. Indien Tidy Online abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Tidy Online het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Tidy Online heeft voldaan.

Copyright

 1. Al het door Tidy Online vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van Tidy Online worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Tidy Online gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Tidy Online vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Tidy Online een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door Tidy Online verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Tidy Online, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Tidy Online hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendomsrecht is Tidy Online gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Tidy Online behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Tidy Online bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Tidy Online weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Tidy Online op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Tidy Online of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Tidy Online.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Tidy Online slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Tidy Online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Tidy Online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. Tidy Online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. De opdrachtgever dient Tidy Online terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Tidy Online geleden schade. 

Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten met Tidy Online over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tidy Online. 

Reclame

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 15 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Tidy Online, waarna Tidy Online deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Tidy Online binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op. 

Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Tidy Online behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. 

Overig 

 1. Tidy Online zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Tidy Online.
 2. Wanneer Tidy Online bemiddelt bij we hosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze web hoster stelt.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Tidy Online zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. Tidy Online is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Tidy Online en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de door Tidy Online met de opdrachtgever gesloten overeenkomst en de administratieve gegevens van Tidy Online beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Tidy Online. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.